Statut PTSK - Pułtuskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne

Title
Przejdź do treści
STATUT
PUŁTUSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem.
Siedzibą Towarzystwa jest Pułtusk. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności miasto Pułtusk i Północne Mazowsze.
 1. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. Działalność Towarzystwa jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich Członków.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Towarzystwa jest krzewienie i popularyzacja kultury, wiedzy historycznej, promocja postaw patriotycznych.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) aktywizację życia kulturalnego,
b) organizowanie konferencji, sesji, odczytów, spotkań z ludźmi nauki i kultury oraz innych imprez kulturalnych i patriotycznych,
c) upamiętnianie wydarzeń historycznych i osób, zwłaszcza związanych z historią Pułtuska i Północnego Mazowsza,
d) prowadzenie działalności wydawniczej,
e) organizowanie badań naukowych,
f) współpracę w zakresie działalności społeczno-kulturalnej i naukowej z organizacjami i placówkami kulturalnymi, oświatowymi, naukowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
g) organizowanie dla Członków wycieczek i wyjazdów,
h) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 2. Towarzystwo posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
 1. Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Towarzystwa.
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c) regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa,
 • z powodu nie płacenia składek za okres dwóch lat,
 • na pisemny wniosek trzech członków Towarzystwa
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.  


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. W drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a razie jego nieobecności wiceprezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Towarzystwa,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
f) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Przewodniczącego wybiera spośród swoich członków Komisja Rewizyjna.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Towarzystwa,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. W razie gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ ORAZ SEKCJE TOWARZYSTWA

 1. W ramach Towarzystwa działa Grupa Rekonstrukcji Historycznej.
 2. Grupa Rekonstrukcji Historycznej podlega Zarządowi i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
 3. Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej nie muszą być jednocześnie członkami Towarzystwa.
 4. W miarę potrzeby Zarząd może powoływać sekcje.
 5. Sekcje podlegają Zarządowi i działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Towarzystwa powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Towarzystwa.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. W sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa oraz skarbnika.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w wypadku zwołania w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Pułtuskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
Wróć do spisu treści