Regulamin GRH 13 pp - Pułtuskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne

Title
Przejdź do treści
  REGULAMIN DZIAŁANIA  
GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORICZNEJ
13 PUŁKU PIECHOTY
przy
PTSK – PułtuskROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA CZŁONKÓW


 I CHARAKTER PRAWNY :
§ 1. NAZWA
1) Grupa założycielska Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13pp (GRH 13pp) z racji swego umiejscowienia na północnym Mazowszu, na terenie stacjonowania  13 Pułku Piechoty  w latach 1921 – 1939 roku  postanowiła zawiązać GRH 13pp przyjmując oficjalna nazwę:
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
13 Pułku Piechoty
2) Pragnie w ten sposób nawiązać do tradycji oręża polskiego z okresu II RP oraz kultywować tradycje jednostki Wojska Polskiego stacjonującego poza dzisiejszymi granicami RP.

§ 2. TEREN DZIAŁANIA I  SIEDZIBA.
1) Terenem działania GRH 13pp jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miast: Pułtusk, Mława i Modlin, oraz województwa mazowieckiego,
2) Dla realizacji celów  GRH 13pp  może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3) Siedzibą GRH 13pp jest: ul. Stasica 32, 06-100 Pułtusk.

§ 3. CHARAKTER PRAWNY.
1) GRH 13pp działa na podstawie Statutu Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego  
2) GRH 13pp opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
3) GRH 13pp jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań.
4) GRH 13pp może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOSCI  I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 4. CELE DZIAŁALNOŚCI  GRH 13pp.
1) Celem GRH 13pp jest realizowanie zadań publicznych w zakresie:
a) upowszechniania tradycji 13 pułku piechoty
b) krzewienie obronności.
c) propagowanie zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju.
d) ochrona praw i interesów swoich członków i reprezentowanie ich wobec władz.

§ 5. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW GRH 13pp.
1) Powyższe cele zamierza się osiągnąć poprzez:
a) prowadzenie grupy rekonstrukcji historycznej biorącej udział w rekonstrukcji historycznej,  oraz udział w innych imprezach na terenie kraju promując w ten sposób region i jego historię.
b) obchodzenie święta pułkowego w niedzielę poprzedzającą 15 marca  jako święto przybycia 13pp do Pułtuska  i święto GRH 13pp.
c) zbieranie pamiątek po 13pp.
d) organizowanie wystaw i obchodów rocznicowych związanych z kampanią wrześniową na północnym Mazowszu.
f) propagowanie i promocja tradycji historycznej wśród ogółu społeczeństwa.
g) udział w działalności organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
h) organizowanie wspólnych działań członków  mających na celu popularyzację  wiedzy na temat działań prowadzonych przez 13pp  na terenie północnego Mazowsza poprzez:
- pielęgnację kwater poległych żołnierzy 13pp na cmentarzach i samotnych mogił;
- pielęgnację pomników, tablic pamiątkowych w miejscach związanych z Kampanią Wrześniową 1939 r. na północnym Mazowszu;
i) prowadzenie działalności szkoleniowej, wykładów i sympozjów,
j) programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych, rekonstrukcyjnych,
k) wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych, kalendarzy promocyjnych, i innych promujących GRH 13pp i jego działalność,
l) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do upowszechniania tradycji, krzewienia obronności, zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju
             
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 6. SPOSÓB NABYCIA CZŁONKOSTWA W GRH 13pp.
1) Członkowie GRH 13pp dzielą się na:
a) D-ca GRH 13pp,
b) Z-pca d-cy  GRH 13pp,
c) Członkowie.
 
2) Członkowie.
a) Członkiem GRH 13pp  może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.
b) Przyjęcia nowych członków dokonuje  Dowództwo  GRH 13pp uchwałą podjętą nie później   niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
c) Członkiem GRH 13pp  może zostać każda osoba która ukończyła 18 rok życia akceptująca statut stowarzyszenia  PTSK oraz Regulamin GRH 13pp.
d) W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców,
e) Potwierdzeniem faktu zapoznania się ze statutem jest datowany, własnoręczny podpis o zapoznaniu się z jego treścią pod regulaminem GRH 13pp.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW GRH 13pp;
1) Członkowie mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w zebraniach GRH 13pp oraz Stowarzyszenia PTSK,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności GRH 13pp oraz Stowarzyszenia PTSK, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie PTSK i GRH 13pp,
c) zgłaszania wniosków co do działalności GRH 13pp.
d) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia PTSK i GRH 13pp,
   
2) Członkowie  mają obowiązek:
a) udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
b) uczestniczenia zebraniach GRH13pp.
c) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia PTSK i GRH 13pp,
  
§ 8. PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA  GRH 13pp.
1) Członkostwo w GRH ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do GRH 13pp złożonej na ręce D-cy GRH 13pp.
b) wykluczenia przez Zarząd PTSK oraz Władze GRH 13pp:
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych PTSK oraz Regulaminu GRH 13pp, nieprzestrzegania postanowień  i uchwał władz Stowarzyszenia i władz GRH 13pp.
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz GRH 13pp.
- z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka.
     
2) Od uchwały Zarządu PTSK w sprawie pozbawienia członkostwa w GRH 13pp przysługuje odwołanie do Zarządu PTSK  w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3) Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Zarządu PTSK .

§ 9. ZASADY UDZIAŁU W DZIAŁALNOŚCI  GRH 13pp   
1) Osoba mająca zamiar wstąpić do GRH 13pp jako członek może  samodzielnie się wyposażyć lub korzystać z wyposażenia GRH 13pp ale wtedy jest to własność stowarzyszenia a członek ma prawo z tego wyposażenia korzystać.
2) Członkowie GRH 13pp  działający w grupie rekonstrukcji historycznej jako żołnierze korpusu wyposażają sie w:
a) mundur wz.36,
b) czapkę rogatywkę wz.35,
c) owijacze ,
d) trzewiki żołnierskie koloru czarnego,
e) koszulę lnianą koloru białego,
f) hełm piechoty wz.31,
g) oraz pozostałe części ekwipunku i wyposażenia indywidualnego.
3) Członkowie GRH 13pp działający w grupie rekonstrukcji historycznej jako żołnierze korpusu oficerskiego i podoficerskiego wyposażają sie w:
a) mundur wz.36,
b) czapkę rogatywkę wz.35,
c) owijacze krótkie,
d) Oficerki lub trzewiki żołnierskie koloru czarnego,
e) koszulę lnianą koloru białego,
f) nieśmiertelnik,
g) hełm piechoty wz. 31,
h) kaburę do pistoletu Vis lub Nagant,
i) oraz pozostałe części ekwipunku i wyposażenia indywidualnego.
n) pozostałe elementy wyposażenia jak; repliki broni indywidualnej i zespołowej, pozostałe wyposażenie osobiste, sprzęt specjalistyczny, i inny.
4) Propozycje zakupu wyposażenia podejmuje zarząd PTSK i realizuje ją po podjęciu uchwały w tym względzie popartą większością głosów uczestników głosowania członków zarządu.
6) Zakup zostanie rozliczany na walnym zebraniu członków stowarzyszenia.
8) Każdy członek GRH 13pp po wystąpieniu z GRH 13pp ma prawo do zabrania swojego wyposażenia, które użyczył na funkcjonowanie GRH 13pp.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE GRH 13pp

§ 10. WŁADZE
1) Władzami GRH 13pp są:
a) Dowódca GRH 13pp.
b) Z-ca Dowódcy GRH 13pp
2) Władze GRH 13pp  wybierane są przez Walne Zebranie Członków PTSK w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3) Przedstawiciele władz GRH 13pp muszą być członkami PTSK.
4) Kadencja Dowódców  trwa 3 lata.
5) Do kompetencji Dowódcy należy:
a) kierowanie bieżącą pracą GRH,
b) realizowanie uchwał PTSK,
c) zarządzanie majątkiem GRH,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki materiałowej,
e) reprezentowanie GRH na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków grupy,
g) zwoływanie zebrań Członków GRH,

§ 11. ZEBRANIE GRH 13pp
1) Do kompetencji Zebrania GRH 13pp należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju grupy,
b) uchwalanie zmian regulaminu,
c) podejmowanie uchwały w sprawie nadania wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym w działalności GRH 13pp.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE GRH 13pp

§ 12. MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.
1) Źródłami powstania majątku GRH 13pp są:
a) składki członkowskie.
b) darowizny,
c) zapisy i spadki,
d) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
e) środki pochodzące ze sponsoringu,
f) dotacje,
g) subwencje,
h) lokaty.
2) Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na subkoncie GRH 13pp przy koncie PTSK .
3) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania wybrakowania  i obciążania majątku GRH 13pp podejmuje Zarząd PTSK.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE GRH 13pp

§ 13. ZMIANA REGULAMINU GRH 13pp.
1) Uchwały w sprawie zmiany regulaminu GRH 13pp lub rozwiązania GRH 13pp podejmuje Zarząd PTSK.
2) Uchwała o rozwiązaniu GRH 13pp określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.

ROZDZIAŁ VII
REPREZENTACJA

§ 14. REPREZENTACJA GRH 13pp.
1) Do składania oświadczeń woli w imieniu GRH 13pp, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dowódca  GRH 13pp oraz Zarząd PTSK.

ROZDZIAŁ VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. KWESTIE NIE UREGULOWANE W REGULAMINIE.
1) W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy statutu PTSK


Pułtuskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
Wróć do spisu treści